Міжнародний інститут афонської спадщини

The International Institute of the Athonite Legacy

Міжнародний інститут афонської спадщини

The International Institute of the Athonite Legacy

Альманах «Афонська спадщина», № № 1 – 2 / 2015. Матеріали міжнародної конференції «Русь і Афон: тисячоліття духовно-культурних зв'язків»

Перший випуск наукового альманаху «Афонське спадщина» («The Athonite Heritage») вийшов у світ в 2015 р. в рамках видавничих проектів Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні (МІАСУ).

У першому випуску альманаху опубліковані матеріали міжнародної наукової конференції «Русь і Афон: тисячоліття духовно-культурних зв'язків», що відбулася у Чернігові (Україна) 28-29 листопада 2014 р. Присвячений 1000-річчю давньоруського чернецтва на Афоні і 220-річчю преставлення преп. Паїсія Величковського (+28 листопада 1794).

Випуск спрямований на системне і різностороннє висвітлення історії та духовно-культурної спадщини Святої Гори Афон у розвитку слов'янських країн і Київської Русі. Покликаний розширити уявлення про тисячолітні духовні і культурні зв'язки Київської Русі і Афону, про вплив афонських традицій на численні пласти духовного, культурного і навіть політичного життя слов'янського світу.

Видання унікальне тим, що на його сторінках вперше авторитетні вчені з різних країн намагаються ретельно розглянути історію взаємовідносин Київської Русі і країн Центрально-Східної Європи зі світовим центром православного чернецтва і містицизму на Афоні.

Видання рекомендоване до друку Вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка та Рецензійною комісією Української Православної Церкви (ВВ 01-15-05-14).

Головний редактор альманаху – директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні Сергій Вікторович Шумило.

Альманах розрахований на науковців, викладачів, священнослужителів, студентів, аспірантів і всіх, хто цікавиться церковною історією і афонскою спадщиною.

До складу редакційної колегії альманаху увійшли: професор Оксфордського університету, митрополит Діоклійський Калліст Уер (Оксфорд, Великобританія); ректор Київської духовної академії і семінарії, митрополит Броварський Антоній Паканич (Київ, Україна); директор Інституту археології НАНУ, д.і.н., академік НАНУ П. П. Толочко (Київ, Україна); член-кореспондент Афінської академії, д.і.н., професор А.-Е. Тахіаос (Салоніки, Греція); старший науковий співробітник Оксфордського центру візантійських досліджень, відповідальний секретар Міжнародного товариства «Friends of Mount Athos» д-р Грехем Спік (Оксфорд, Великобританія); директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні С. В. Шумило (Київ, Україна), та інші.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21259-11059-Р від 20 березня 2015 р.

Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 1 – 2: Материалы международной научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей», Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. Киев – Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2015. – 512 стр., илл.

СОДЕРЖАНИЕ:

  • ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Message from the Friends of Mount Athos in the United Kingdom – Привет-ственное слово к участникам конференции от имени Почетного Предсе-дателя Международного общества «Друзья Афона», Его Королевского Высочества Принца Уэльского Чарльза и Президента Международно-го общества «Друзья Афона» Митрополита Диоклейского Каллиста (Уэра) (стр.5)
Приветственное слово Митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) (стр.6)
Приветственное слово П П. Толочко (стр.7)
Приветственное слово А.-Э. Н. Тахиаоса (стр.8)
Приветственное слово В И. Пирогова (стр.9)
Приветственное слово В.А. Дубиля (стр.12)
Слово редактора (стр.13)

 

  • ИСТОРИЯ АФОНА: СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Иеромонах Макарий (Макиенко) (Афон)
Русский монастырь на Афоне как фактор духовно-мистического влияния на Русь (стр.15)
А.А. Роменский (Харьков, Украина)
Иоанн-Торник Чортванели, Варда Склир и основание Ивирона: некоторые вопросы внешней политики Византии в 978-980 годах (стр.32)
М. Мерлини (Рим, Италия)
Амальфи: деятельность насельников Бенедиктинского монастыря на Афо-не по преодолению церковной схизмы в X-XIII веках (стр.42)
Т.А. Белякова (Майнц, Германия)
Поминовение как основной мотив женской ктиторской деятельности на Афоне (стр.56)

 

  • ИСТОРИЯ АФОНА: НОВОЕ ВРЕМЯ

Д.В. Зубов, П.В. Кузенков (Москва, Россия)
Грамота Иерусалимского Патриарха Нектария к царю Алексею Михайло-вичу с просьбой о помощи монастырям Афона (апрель 1664 г.) (стр.66)
С.В. Шумило (Киев, Украина)
Запорожская Сечь и Афон: к истории казачьего скита «Черный Выр» на Святой Горе (стр.78)
В.А. Ткачук (Киев, Украина)
Афониты в Киеве во второй половине XVIII века (стр.121)
А.М. Пономарев (Киев, Украина)
Запорожская Сечь и епископ Мелетинский Анатолий в 1758-1760 годах (архивные источники о неканонических архиереях ХVІІІ века) (стр.131)
Иерей Сергий Глинских (Екатеринбург, Россия)
Участие Начальника Иерусалимской Русской Духовной Миссии архим. Леонида (Кавелина) в жизни Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря по архивным документам (стр.141)
О.І. Марченко (Київ, Україна)
Святий Афон і Київські печерні монастирі: бібліографічна розвідка за ма-теріалами Національної історичної бібліотеки України  (стр.154)

 

  • ИСТОРИЯ АФОНА: НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Христофор (Пулец), Почетный Митрополит Чешских земель и Сло-вакии (Тешов, Чехия)
Паломничество на Афон начала ХХ в. по дневникам митрополита Арсения (Стадницкого)(стр.160)
Н.И. Феннелл (Уинчестер, Великобритания)
Дикей архимандрит Иоанн и архив Ильинского скита на Афоне (стр. 168)
М.В. Шкаровский (Санкт-Петербург, Россия)
Русское монашество Афона и Сербская Православная Церковь в первой по-ловине ХХ века (стр.174)
Р. Пилипович (Белград, Сербия)
Поддержка Сербской Православной Церковью русского святогорского мо-нашества между двумя мировыми войнами (стр.191)
Ю.В. Данилець (Ужгород, Україна)
Духовний вплив Святої Гори Афон на відродження та становлення право-слав'я на Закарпатті (ХХ ст.) (стр.205)
В.Е. Колупаев (Сериате, Италия)
Книжные связи русского Афона и Карпатской Руси в XX веке (стр.216)
Н.І. Михайлуца (Одеса, Україна)
Православні монастирі Одещини в період Другої світової війни (на основі джерел румунського походження) (стр.225)

 

  • АФОН И ПОЧИТАЕМЫЕ СВЯТЫЕ

Н.В. Верещагина (Одесса, Украина)
Великомученик Пантелеимон: Византия – Афон – Киев (стр.232)
Д. Чешмеджиев (Пловдив, България)
Култът към св. Евтимий Търновски, атонски монах и последен Търновски Патриарх (стр.248)

 

  • АФОН И ИСКУССТВО СЛОВА

С.М. Шумило (Чернигов, Украина)
К проблеме влияния исихазма на витиеватый стиль афоно-сербской и рус-ской средневековой агиогафии (стр.270)
Ю.В. Пелешенко (Київ, Україна)
Афонський ісихазм та його відгомони в українській літературі другої поло-вини XIV-XV століть (стр.280)
А.В. Александров, А.В. Мирошниченко (Одесса, Украина)
Иван Вишенский: взгляд с Афона на мир и место человека в нем (стр.290)
А.Ю. Ясіновський (Львів, Україна)
Між Афоном та Венецією: інтелектуальний профіль ранньомодерного руського інтелектуала (приклад Кипріяна Острожанина) (стр.298)
Е. Остапчук (Варшава, Польша)
Новые фрагменты рукописных кириллических Евангелий из собраний Афонских монастырей (стр.304)

 

  • ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ

І.В. Паславський (Львів, Україна)
Афон та його ідеологія в українській релігійно-філософській думці серед-ніх віків і ранньомодерного часу (стр.317)
А.-Э. Тахиаос (Греция)
Представления преп. Паисия Величковского об аскетических и мистичес-ких сочинениях и их переводе (стр.324)
С.В. Шумило (Киев, Украина)
Преподобный Паисий Величковский и последний Кошевой атаман Запо-рожской Сечи Петр Калнышевский: малоизвестные письма (стр.336)
Д.С. Морозова (Киев, Украина)
Преподобный Никодим Святогорец и преподобный Паисий Величковский о практике частого причащения (стр.366)
О.С. Гейда (Чернігів, Україна)
Спадщина Івана та Паїсія Величковських та поширення ідей ісихазму на Чернігівщині у другій половині XVII – на початку ХІХ століття (стр.375)
Архиепископ Лука (Коваленко), Запорожский и Мелитопольский (Запорожье, Украина)
Старец Феодосий Молченский – сподвижник Паисия Величковского (стр.387)
Н.П. Видмарович (Загреб, Хорватия)
«Житие молдавского старца Паисия Величковского» в издании Опти-ной пустыни (стр.396)


  • АФОН И БОГОСЛОВИЕ

T. Pino (Milwaukee, USA))
A spiritual legacy for holy rus': St. Gregory Palamas as rchetype of deifica-tion in the writings of Patriarch Philotheos Kokkinos (стр.408)
Я. Каррас (Фрайбург, Германия)
Марк Левитт о Григории Паламе и патристика в Российской империи во второй половине XVIII века (стр.420)

 

  • АФОН И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

О.М. Иоаннисян (Санкт-Петербург, Россия), Е.Е. Черненко (Черни-гов, Украина)
Афонские традиции в зодчестве Древней Руси (стр.432)
P. Lecaque (Kirksville, USA)
Mount Athos and the rock monasteries near Ivanovo, Bulgaria (стр.446)
С.В. Оляніна (Київ)
Зооморфні мотиви в декорі українських іконостасів XVII-XVIII ст.: про можливі афонські джерела (стр.461)
Архімандрит Феодосій (Оленич) (Варшава, Польща)
Джерела афонського багатства церковної золотої вишивки (стр.482)
А.В. Рудич (Харьков, Украина)
Росписи крипты бывшего подворья афонского Свято-Ильинского скита в Одессе (места обретения мощей прп. Гавриила Афонского) (стр.492)
Конференция «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей» (стр.500)

Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 1 – 2: Материалы международной научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей», Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. Киев – Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2015. – 512 стр., илл.

 

сопутствующие Темы

останні оновлення

У бенедиктинському абатстві Шеветонь у Бельгії розповіли про українську спадщину на Афоні

У бенедиктинському абатстві Шеветонь у Бельгії розповіли про українську спадщину на Афоні

Leave review
У бенедиктинському абатстві Шеветонь (Бельгія) директор Міжнародного інституту афонської спадщи...
Детальніше
На Афоні знайдено унікальну духовно-історичну пам’ятку XVIII ст., пов'язану з Україною

На Афоні знайдено унікальну духовно-історичну пам’ятку XVIII ст., пов'язану з Україною

Leave review
На Святій Горі Афон у Греції вдалося розшукати залишки обителі, де у XVIII ст. імовірно подвиза...
Детальніше
На Святій Горі Афон вшанували пам'ять прп. Паїсія Величковського

На Святій Горі Афон вшанували пам'ять прп. Паїсія Величковського

Leave review
На Святій Горі Афон 28 листопада 2022 р. вшанували 300-річчя від дня народження українського св...
Детальніше
У Парижі відбувся круглий стіл «Києво-Печерський патерик: джерела та контекст»

У Парижі відбувся круглий стіл «Києво-Печерський патерик: джерела та контекст»

Leave review
«Києво-Печерський патерик: джерела та контекст» - така тема міжнародного наукового круглоло сто...
Детальніше
Українські вчені у Румунії взяли участь у відзначенні 300-річчя прп. Паїсія Величковського

Українські вчені у Румунії взяли участь у відзначенні 300-річчя прп. Паїсія Величковського

Leave review
З доповідей українських науковців розпочався у Румунії міжнародний симпозіум «Духовна та культу...
Детальніше
У Парижі відзначили 300-річчя прп. Паїсія Величковського

У Парижі відзначили 300-річчя прп. Паїсія Величковського

Leave review
В університеті Сорбонна у Парижі відзначили 300-річчя від дня народження видатного українськог...
Детальніше
Фальшиві «пророцтва» як обгрунтування війни: сектантські  містифікації московського патріарха Кіріла

Фальшиві «пророцтва» як обгрунтування війни: сектантські містифікації московського патріарха Кіріла

Leave review
Патріарх Кіріл Гундяєв є продовжувачем єресі, «отцем-засновником» якої є скандальновідомий сект...
Детальніше
В університеті Сорбонна у Парижі відбудеться конференція до 300-річчя українського святого Паїсія Величковського

В університеті Сорбонна у Парижі відбудеться конференція до 300-річчя українського святого Паїсія Величковського

Leave review
У Парижі відзначать 300-річчя від дня народження видатного українського святого, церковно-культ...
Детальніше
У Парижі французькі та українські науковці разом досліджуватимуть джерела давньоукраїнської літературної пам'ятки

У Парижі французькі та українські науковці разом досліджуватимуть джерела давньоукраїнської літературної пам'ятки

Leave review
У рамках днів франко-українських наукових досліджень у Парижі буде проведено міжнародний науков...
Детальніше
«Православний шахідизм» та неоязичницька теологія війни московського патріарха Кіріла

«Православний шахідизм» та неоязичницька теологія війни московського патріарха Кіріла

Leave review
Маніпулюючи вирваними з контексту євангельськими цитатами та перекручуючи їхній сенс та зміст, ...
Детальніше
Некролог: помер почесний голова Міжнародного інституту афонської спадщини митрополит Калліст (Уер)

Некролог: помер почесний голова Міжнародного інституту афонської спадщини митрополит Калліст (Уер)

Leave review
В Оксфорді 24 серпня 2022 року, на 88-му році життя, спочив відомий православний богослов і пат...
Детальніше
При Колумбійському університеті (США) відбувся міжнародний форум на тему «Молитва у східно-християнській традиції»

При Колумбійському університеті (США) відбувся міжнародний форум на тему «Молитва у східно-християнській традиції»

Leave review
При Колумбійському університеті (США) 17 грудня 2021 року відбулася міжнародна науково-богослов...
Детальніше
Архів Сербської Церкви та Інститут афонської спадщини домовились про спільні дослідження з історії Афону

Архів Сербської Церкви та Інститут афонської спадщини домовились про спільні дослідження з історії Афону

Leave review
Меморандум про об’єднання зусиль та співробітництво в питаннях дослідження багатовікової культу...
Детальніше
В Оксфорді видали книгу про афонського старця Авакума (Вакарова), який родом був із Закарпаття

В Оксфорді видали книгу про афонського старця Авакума (Вакарова), який родом був із Закарпаття

Leave review
В Оксфорді спільно з британським товариством «The Friends of Mount Athos», офіційним патроном я...
Детальніше
Международный институт афонского наследия поздравил с 87-летием своего почетного председателя митрополита Каллиста (Уэра)

Міжнародний інститут афонської спадщини привітав з 87-річчям свого почесного голову митрополита Калліста (Уера)

Leave review
11 вересня 2021 р. своє 87-річчя відзначив почесний голова Міжнародного інституту афонської спа...
Детальніше